וזאת הברכה  לנוטעים איתמר ונריה מיכאל וליאור לטו בשבט .

ברכה ומי יתן ונזכה לראות פירות עמלכם בגנכם !!(מחכה לתמונות מאבא ליאור)

"אבינו שבשמיים

בונה ציון וירושלים

ןמכונן מלכות ישראל

השקיפה ממעון קדשך מן השמים

וברך את עמך ישראל

ואת האדמה אשר נתת לנו

כאשר נשבעת לאבותינו

 

רצה ה" ארצך

והשפע עליה מטוב חסדך

תן טל לברכה

וגשמי רצון הורד בעתם

לרוות הרי ישראל ועמקיה

ולהשקות בהם כל צמח ועץ

ונטיעות אלה

אשר אנחנו נוטעים לפניך היום

העמק שורשיהם וגדל פארם

למען יפרחו לרצון

בתוך שאר עצי ישראל

לברכה ולתפארה

 

וחזק ידי כל אחינו

העמלים בעבודת אדמת הקודש

ובהפרחת שממתה

ברך ה" חילם

ופעל ידם תרצה

השקיפה ממעון קדשך מן השמים

וברך את עמך את ישראל

ואת האדמה אשר נתת לנו

כאשר נשבעת לאבותינו

 

אמן"

התפילה חיבר הרב בן ציון חי עוזיאל